stockholm.se Sidhuvudbild

Ansökan

I Stockholms stad finns två språkförskolor, språkförskolan Bamse och Bromma språkförskola. Dessa har gemensam intagning.

För att söka plats krävs remiss från logoped. BVC kan förmedla logopedkontakt.

Sista remissdatum är den 15 februari.

Remissen bör skrivas högst 6 månader tidigare då det är viktigt att den innehåller aktuellt status. Platserna fördelas utifrån barnens behov, inte utifrån kötid!

Under vårterminen träffar vi barn och föräldrar vid ett hembesök eller på språkförskolan.

Besked om plats lämnas senast under maj månad.

För att remiss skall vara aktuell skall följande kriterier vara uppfyllda:

1. Barnet skall ha en diagnostiserad språkstörning av sådan art att den får stora negativa konsekvenser för barnets möjlighet att kommunicera med sin omgivning. Sedvanlig logopedbehandling skall vara prövad och funnen ej tillräcklig. TAKK (Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) bör ha introducerats.

2. Barnets kognitiva funktionsnivå skall ligga inom normalvariationen vad gäller ickeverbala förmågor. Detta skall vara utrett och dokumenterat av psykolog.

3. Barnets eventuella tilläggssvårigheter får inte överskugga dess förmåga att tillgodogöra sig behandling och pedagogik i enlighet med verksamhetens mål.

I remissen skall barnets språkliga förmåga beskrivas utförligt. Detta kan göras antingen under respektive rubrik på sidan 2 i remissblanketten, eller i ett separat utlåtande. Journalkopior eller testprotokoll skall inte bifogas.

Till remissen skall bifogas psykologbedömning av utvecklingsnivå.

Önskvärt är också pedagogiskt utlåtande från barnets nuvarande omsorgsverksamhet.

Barnet ska också ha genomgått hörselkontroll.

Remiss och bilagor skickas senast den 15 februari till:

Marianne Sundell
Språkförskolan Bamse
Tantogatan 1-5
118 67 Stockholm

Vid frågor, ring logoped Marianne Sundell 08-508 124 26 eller maila marianne.sundell@stockholm.se

Senast uppdaterad 171026