stockholm.se Sidhuvudbild

Mål

Språkförskolans mål är att skapa bästa möjliga grund inför skolstarten utifrån det enskilda barnets förutsättningar.

På språkförskolan arbetar tre logopeder och nio förskollärare. Dessa båda yrkeskategorier arbetar i team. Förutom strukturerade tal- och språkövningar är hela verksamheten utformad så att barnet får språklig stimulans och kommunikationsträning i alla situationer under dagen.

Det enskilda barnets behov styr planeringen på språkförskolan. Halvårsvis sammanställs en individuell behandlingsplan.

Språk/kommunikation
Behandlingen bygger på det enskilda barnets specifika behov och föregås av noggrann bedömning och diagnostisering för att planera de kommande insatserna, såväl individuellt som i grupp. Behovet av insatser kan skifta. De vanligaste svårigheterna ligger i språkförståelse och att själv uttrycka sig.

Den grundläggande språkträningen inriktas på begrepp som färg, form och antal.
En annan viktig del är perceptionsträning. Med det menas hur vi tolkar det vi hör, ser och känner. Barnens förståelse för ord, meningar och grammatiska funktioner tränas också. Dessutom arbetar barnen med sitt ordförråd.
En annan viktig del av behandlingen är träningen av de olika språkljuden och munmotorisk träning.

Vid all träning används tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK), för att förstärka talet och öka förståelsen. TAKK används av vissa barn som huvudsaklig kommunikation, då talet ännu inte utvecklats.

Genomgående arbetar vi också med att stärka barnets koncentrationsförmåga och uppmärksamhet samt den mycket viktiga pragmatiska förmågan, d v s förmågan att hantera de olika reglerna vid kommunikation.

Psykosocialt
Stöttning av barnets psykosociala utveckling, bl a förmågan till samspel med andra barn och vuxna, för att kunna utveckla betydelsefulla relationer. Detta sker i lek och vardagliga aktiviteter. Barnet får träning i turtagning, att ta egna initiativ, att lyssna på andra, sociala regler och empatisk förmåga. Stor vikt läggs vid att öka barnets självförtroende och självkänsla, att få barnet att känna att det kan, duger och behövs.

Vår strävan är att förbereda barnet inför möten med nya människor och situationer, för att underlätta anpassningen till större grupper och kommande krav i skolan och samhället. Förutsättningen för detta arbete är att barngruppen är liten och personaltätheten hög.

Övrigt
Fysisk aktivitet och utveckling av medvetenheten om den egna kroppen och dess funktioner. Detta sker bl a genom utflykter i naturen och rörelseaktiviteter inne och utomhus.

I den skapande verksamheten utgår vi från varje barns individuella nivå. Med hjälp av material som t ex lera, färg, vatten och papper ges möjlighet att upptäcka och utveckla sina olika sinnen. Det är viktigt att få känna skaparglädje. Barnet lär sig också att det finns fler uttryckssätt än talet.

Sång, rytmik och dans är också viktiga områden vad gäller träning av kroppsuppfattning och uttrycksförmåga.

Föräldramedverkan
Några gånger per termin träffas föräldrarna och ansvarig förskollärare och logoped för ett utvecklingssamtal.

Föräldrarna får kostnadsfri undervisning i TAKK på språkförskolan under barnets första termin.

Vid föräldramötena, ett per termin, ges information samt möjlighet för föräldrarna att träffas och utbyta erfarenheter.

Senast uppdaterad 170927