Förskolan Egalia

Föräldrasamverkan

Blandade-bilder-065.jpg Samverkan med barnens familjer är en väsentlig förutsättning för att vi ska uppnå goda resultat med vårt arbete.
”Utan dem kommer vi ingenstans - med dem hur långt som helst”

Föräldraråd

Föräldrarådet är ett viktigt forum för delaktighet. Här diskuteras frågor som rör förskolans organisation, budget och utvecklingsarbete. Föräldrar har här möjlighet att framföra synpunkter och åsikter om verksamheten.
Vi pedagoger får möjlighet att diskutera med er föräldrar och förankra idéer, använda er föräldrar som bollplank för att ständigt förbättra och utveckla vårt arbete. Det är vår förhoppning att vi då tillsammans ska skapa en stimulerande och god miljö för alla våra barn.

Frågor som tas upp ska vara av allmän karaktär och gälla förskolan som helhet. Frågor som rör enskilda barn eller personal tas upp med förskolepersonal eller chef vid annat tillfälle.

Föräldrarådet ska bestå av föräldrar, personal samt förskolechef. Några fasta föräldrarådsrepresentanter (varje basgrupp utser minst en representant) är viktiga att ha i rådet och upprättad e-postlista gör att vi snabbt kan nå varandra vid behov.

Förskolechefen är sammankallande minst en gång/termin, men föräldrar kan också sammankalla rådet vid behov. Det förs alltid minnesanteckningar under rådet. Alla föräldrar kan komma med förslag till dagordningen. Föräldrarepresentanterna ansvarar för att information från rådet når alla andra föräldrar.

Vi har dock inga slutna möten, alla som vill är välkomna att delta, även om man bara kan vid något enstaka tillfälle.

Föräldramöte

Varje termin har vi föräldramöte. Då har föräldrarna möjlighet att få ytterligare inblick i verksamheten genom samtal med oss och med varandra. Vad vi visar och berättar om på föräldramöten varierar utifrån vad som lever i gruppen just då eller vad som har efterfrågats av föräldrarna.

pick-nick.jpg Föräldrapicknick

Varje år i juni har vi föräldrapicknick. Då har vi knytkalas i gräset och barnen sjunger sommarsånger för sina familjer. Vi tackar av de barn som ska börja skolan och har en fin eftermiddag tillsammans.

Senast uppdaterad 150819