Förskolan Egalia

Hbt-certifiering

Förskolan Egalia är Hbt- certifierad genom RFSL

hbtc.jpg

Vad går hbt-certifieringen ut på?

Hbt-certifieringen ger både kompetenshöjning och synliggörande. Fokus ligger på hbt-frågor, men certifieringen är ett utmärkt tillfälle att diskutera och reflektera över normer och bemötande även i ett bredare perspektiv. Certifieringen omfattar alltid en hel verksamhet eller enhet inom en verksamhet. Det tar i snitt ca 6-8 månader att genomföra processen. Certifikatet gäller i två år och kan därefter förnyas, så att verksamheten behåller sin certifiering under många år.

Under processen genomgår all personal en utbildning i fyra steg, under ledning av RFSL:s utbildare. Dessutom ser verksamheten över informationsmaterial, blanketter och styrdokument samt miljö i kontorsrum och väntrum. Målet är att skapa en miljö där alla kan känna sig inkluderade och välkomna.

Genom att certifieringen också synliggörs utåt, kommuniceras verksamheten värdegrund på ett tydligt sätt till såväl anställda och blivande anställda som till kunder.

Varför fokusera på just hbt-personer? Vad är så speciellt med dem?

Hbt-personer (homosexuella, bisexuella och transpersoner) är ingen homogen grupp, lika lite som kvinnor är det, eller personer med funktionsnedsättningar. En hbt-certifiering handlar inte om att ”peka ut” hbt-personer som speciella eller märkvärdiga, utan om att synliggöra och granska samhällsnormer och deras konsekvenser. Att genomföra en hbt-certifiering är ett strukturerat och målmedvetet sätt att arbeta för den verksamhet som vill skapa förutsättningar för att ha ett respektfullt bemötande av alla anställda och kunder, oavsett deras bakgrund. Det här arbetet får alltså ringar på vattnet i det allmänna bemötandet. Dessutom får verksamheten relevant faktafördjupning om normers konsekvenser för just hbt-personer.

Kriterier

Certifieringsarbetet innebär ett åtagande där en överenskommen genomförandeplan, innefattande utbildningsinsatser och annat internt utvecklingsarbete, ska följas. Genomförandet beräknas ta ca 6-8 månader och för certifikatets utfärdande krävs att följande kriterier uppfylls:

1. Uppdragsgivarens samtliga anställda skall ha en kunskapsnivå motsvarande en grundutbildning i hbt-frågor samt relevanta fördjupningskunskaper enligt avtalad plan. Utbildningsplanen läggs upp under planeringsfasen.

2. Uppdragsgivaren skall, med utgångspunkt i förvärvade kunskaper, aktivt och kontinuerligt arbeta för att skapa en öppen och inkluderande arbetsmiljö utifrån ett hbt-perspektiv.

3. Uppdragsgivaren skall, med utgångspunkt i förvärvade kunskaper, aktivt och kontinuerligt arbeta för att skapa ett välkomnande och respektfullt bemötande av kunder/patienter/ brukare utifrån ett hbt-perspektiv.

4. Uppdragsgivaren skall ha en utarbetad och väl förankrad plan för hur attitydarbetet kring hbt-frågor på arbetsplatsen – såväl internt rörande egna anställda som externt mot kunder/patienter/ brukare – ska fortskrida efter utbildningens slut, samt en dokumenterad plan för att hantera klagomål/diskrimineringsfall etc.

5.Under certifieringsperioden: Uppdragsgivaren skall genomföra kvalitetsgenomgång enligt avtalad plan.

Certifikatet är giltigt i två år. Därefter görs ett förstärkt uppföljande, så kallad "omcertifiering" för förnyelse av certifikatet i ytterligare två år.

Senast uppdaterad 161017