Förskolan Egalia

Om Södra

EgCA-Sodra-1.jpg På Södra Egalia går barn i åldrarna 1-3 år.
Inom verksamheten lägger vi stor vikt vid att barnen känner sig sedda och lyssnande till och får vara delaktiga i att skapa verksamhetens innehåll. Vi fokuserar på det sociala samspelet: Att få ta plats, uttrycka känslor och att bli bekräftad med hela sig själv ser vi som en grundförutsättning för att utvecklas i samspel med andra. Vi strävar efter att ge barnen verktyg att uttrycka: empati och respekt, förståelse för alla människors lika värde och att utveckla en förmåga att ta ansvar för sina handlingar.

EgCA-Sodra2.jpg Vi använder oss av normkritiska perspektiv i det pedagogiska arbetet. Det innebär att synliggöra hur olika typer av normer, på förskolan och i samhället i stort, skapar olika möjligheter/begränsningar för barnen. Vi reflekterar kontinuerligt kring hur vi kan utmana olika normsystem som sexualitetsnormer, könsnormer mm, för att ge fler olika erfarenheter utrymme och synlighet.

EgCA-Sodra-3.jpg Vi inventerar vår litteratur, våra sånger och vår pedagogiska miljö så att den innehåller många olika erfarenheter och livsbeskrivelser. Vi vill visa på en mångfald av relationer, etniciteter, familjekonstellationer, trosuppfattninger, sexualiteter, funktionaliteter, könsuttryck, identiteter mm.

Senast uppdaterad 160915