Förskolan Egalia

Vår pedagogik

Hela livsutrymmet och alla möjligheter

egaliaute.png På förskolan Egalia arbetar vi genuspedagogiskt. Vår målsättning är att erbjuda alla barn ett helt livsutrymme. Alla barn ska ha tillgång och rätt till alla livets möjligheter.

Vi anser att när vi i samhället i stort pratar om ”manligt” och ”kvinnligt” så är dessa ord starkt präglade av myter om kön. Vi på Egalia tror att de traditionella föreställningarna om ”kvinnligt” och ”manligt” har påverkat oss människor till att skilja oss åt beroende på kön. Vi upplever att redan små barn görs i samhället medvetna om skillnaderna på könen och vad som anses lämpligt för flickor respektive pojkar. Detta begränsar enligt oss mäns och kvinnors livsmöjligheter och vi på Egalia anser oss ha en viktig uppgift i att förändra detta.

Eg-CA-leka-tillsammans.jpg Vi anser inte att jämställdhet är något som finns naturligt givet utan något vi som förskola medvetet valt att ha och arbeta för.

Vi vill lära och visa barnen att alla människor, oavsett kön, ålder, fysisk och mental funktionalitet eller etniskt ursprung ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter.

På Egalia är alla leksaker, böcker, material och bemötande av barn och vuxna genomtänkta ur ett genus och jämställdhetsperspektiv. Egalia har ett normkritiskt förhållningssätt och vi vill arbeta aktivt för att motverka cementeringen av stereotypa könsroller.

Egalia följer givetvis läroplanen. Vi har varje vecka dans och rörelse, dramalek, skapande, språk och matematik. Varje vecka har förskolan även en livskunskapssamling med alla barn, där vi pratar om miljöfrågor, känslor, tankar och vad det innebär att vara en bra kompis. På vilket sätt vi kommunicerar kring dessa frågor beror på barnens ålder och mognad, men exempelvis använder vi oss av EQ-dockor, böcker, lekar och rollspel.

Genus är inte någon schemalagd aktivitet, något temaarbete eller något projekt på Egalia. Genus och jämställdhetsarbetet på Egalia är ett arbetssätt och en grundläggande värdegrundsfråga som genomsyrar hela verksamheten och pedagogiken.

EgCA-Pedagog-o-barn-pa-utflykt.jpg ”Kom nu kompisar!”

Vi försöker använda könsneutrala ord eller egennamn och på så sätt minska mängden könsbundna uttryck. I dagligt tal använder vi hellre ”Alfreds” och ”Elins” istället för ”hans” och ”hennes”. Vi ropar inte ”Kom nu killar/tjejer” utan använder hellre könsneutrala ord som ”kompisar”, och egennamn.

Vi skriver och säger hellre ”förälder”och ”föräldrar” samt förälders namn istället för att begränsa oss till heteronormen, ”mamma” och ”pappa”. På Egalia leker vi gärna ”mamma, pappa, barn” likväl som ”pappa, pappa, barn”, ”mamma, mamma, barn” eller ”pappa, pappa, syster, moster, barn”.

Vi använder barnlitteratur som inkluderar adoptiv och donationsfamiljer, föräldrar av samma kön och familjer där föräldrar separerat och/ eller är ensamstående.

Vänskap, utveckling, tankar och känslor

På Egalia uppmuntrar vi barnen till att hjälpas åt. Vi anser detta vara en viktig del i barns utveckling och lärande. Vi är uppmärksamma på vilka barn som får eller ber om hjälp, av vem, med vad och varför. Vi pedagoger är även uppmärksamma och för statistik på talarutrymme, tilltal från pedagog, antal gånger ett barn tar ordet själv och antal gånger negativ uppmärksamhet ges till vem och varför.

EgCA-Bygga-Fanny.jpg Alla barn ska erbjudas samma tekniska, logiska och fysiska utmaningar och lekar, och alla barn ska få möjlighet att träna empatiska förmågor, så som försiktighet, hjälpsamhet och omsorg. Vi pedagoger visar själva i vårt dagliga arbete att kön inte har någon betydelse för vem som bakar, snickrar, städar, diskar, tröstar eller dansar.

Vi på Egalia tror att en väldigt viktig del av genusarbetet på förskolan ligger hos oss pedagoger i form av beteende ,bemötande och förhållningssätt. Vi vuxna är generellt ofta de som sitter inne med fördomar och förutfattade meningar. Vi pedagoger på förskolan har ett stort ansvar i vilka signaler och budskap vi ger till barnen. ”Barn gör oftast inte som vi vuxna säger utan som vi vuxna gör”..

Vi lyfter gärna fram i olika sammanhang att det går att vara kär i vem som helst, oavsett kön. Precis som det går att vara kompis med vem som helst. Vi vill i stor utsträckning låta barnen själva sätta ord på tankar, upplevelser och känslor kring kärlek och vänskap.

parlor.png På Egalia försöker vi undvika eventuella förväntningar utifrån barnets kön. På Egalia undviker vi att säga att barn är. Barn beter sig, agerar och gör. Oavsett barnets kön har vi inga förväntningar och föreställningar om att barnet skulle vara mer eller mindre villig till tex. ömhet och kroppslig närhet eller ha mindre eller större behov av det. Vi uppmärksammar och är lyhörda för barnens känslor och tankar och tränar på att sätta ord på känslorna tillsammans med barnen. Vi tror att ett barn som får kontakt med sina känslor utvecklar mångsidighet och lättare finner ord och lösningar vid exempelvis konflikter.
Vi anser att känslor som glädje, nyfikenhet, rädsla, ilska, besvikelse, förtvivlan, vrede, sorg och rädsla inte har någon könstillhörighet. På Egalia ska alla barn ha rätt till alla känslor.

Vår förskola är Hbt-certifierad. Läs mer om detta under fliken Hbt-certifiering.

Senast uppdaterad 161017