Engelsk-svenska Förskolan Skanstull

Crickets

Bild_115.jpg

Our Groups

The Crickets are divided into three age-related groups and have activities
between 9 and 15:00pm every day.
Crickets är uppdelad i tre åldersrelaterade grupper och har aktiviteter mellan kl. 9 och 15 dagligen.

The children are outside at least once a day. This is in line with the Swedish Curriculum which stresses the importance of outside play. It has been proven that children who spend more time outdoors have better health, improved motor skills and are more advanced in their learning.
Barnen har utevistelse minst en gång om dagen i enlighet med läroplanen som betonar att barn som vistas mycket ute har bättre hälsa,motorik och koncentration.

Park.jpg

School Trainers - Skolträning!

The school trainers are the oldest children. Activities are directed towards developing skillls used within a school environment. We work with the children at least once a week on developing writing skills and an understanding of numbers and letters.
Skoltränarna ,våra äldsta barn,övar sina färdigheter inför skolstarten.Vi arbetar minst en gång i veckan med bokstäver och siffror i en skolliknande miljö.

We also encourage environmental awareness through activities and excursions. We encourage them to develop greater independence and self reliance through giving them wider choices, more responsibilty and greater freedom.
Vi uppmuntrar barnens intresse för miljön genom projekt och utflykter och stärker deras självständighet och självkänsla genom att erbjuda flera val, större eget ansvar och större frihet.
We also take many outings with the school trainers to libraries, museums and other places of cultural interest.
De äldsta barnen har många utflykter till bl.a museer,bibliotek och andra kulturella institutioner.

Bild_043.jpg

The four year olds

The four year olds are our intermediate group who have a wide range of activities including outings to parks, arts and crafts, music and games and of course a lot of free play.
Fyra-års gruppen har också många aktiviteter-utflykter till parker,skapande verksamhet,musik, roll lekar och givetvis fri lek.
We also encourage this group to become more independent and develop their social skills.
Vi arbetar också med att stärka barnens självkänsla och deras sociala färdigheter.

Arts_and_crafts.JPG

The three year olds

The three year olds are our youngest children. This group requires a lot of security and positive affirmation. We provide a wide range of activities suited to their age and development, for example visits to local parks, songs and rhymes, games and craft activities. We work closely together with the oldest children in the Dragonflies department who are also of similar age.
Tre-års gruppen behöver mycket trygghet och bekräftelse och har många aktiviteter anpassade till deras ålder såsom utflykter,rim och ramsor,skapande och rollspel ofta tillsammans med de äldsta dragonflies.

Bild_061.jpg

Regular Activities

Our regular activities include; story time, show 'n' tell, circle time, movement, song times, games, baking, cooking, regular excursions, arts and crafts, sports and free play and projects.
Återkommande aktiviteter är :sagostunder,show and tell ,samlingar,rörelse,
bakning,utflykter,skapande verksamhet, fri lek , yoga och tema arbete.

showandtell_061.jpg

Senast uppdaterad 170705