Sidhuvudbild

Om oss

IMG_1185.JPG

Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande där leken, glädjen och nyfikenheten står i centrum för oss på Fyren. Verksamheten präglas av omsorg om barnens välbefinnande och utveckling. Hos oss ska alla, stora som små, känna sig välkomna och se sig själva som en viktig del i gemenskapen. Vi välkomnar därför mångfald och olikheter då vi ser det som en tillgång.

För att vi ska kunna erbjuda den tid alla barn behöver för att utveckla sitt lärande arbetar vi mycket i små grupper i såväl olika projekt som i det vardagliga görandet. Små grupper gör att det enskilda barnet får möjligheten att ta stor plats och därmed kunna vara med och påverka för sitt individuella lärande i gruppen. Barnen på Fyren ska känna och förstå att de har inflytande, är delaktiga och att de påverkar deras tid på förskolan och hur den tiden ser ut. Detta medför att vi pedagoger är lyhörda för barnens och intressen och att vi sedan planerar vår verksamhet utifrån barnens viljor och önskemål.

Inför varje förskoleår bestäms ett gemensamt tema för hela förskolan, utifrån temat fångar och fördjupar vi barnens intressen i längre och kortare projekt. De teman vi väljer är stora och övergripande i syfte att låta barnens intresse få utrymme, exempel på tema är: vatten, djur och staden. För barnen skapas sedan lärandet i en helhet av utforskande, lek, motorik, samtal, fantiserande, sökande, prövande, sång, musik, dans, drama, rörelse, skapande och bild. Detta för att barnen ska utforska med alla sin sinnen samt utveckla sin kreativitet och skapande förmåga. Barnen ska kunna prova och hitta flera sätt för att uttrycka sina upplevelser och erfarenheter.

För att kunna synliggöra och reflektera till barnens lärande använder vi oss av pedagogisk dokumentation, där vi med antingen ord, bild eller film redovisar vad barnen lärt sig. Dokumentationerna sätts sedan upp så att barn och föräldrar kan följa det dagliga arbetet med det enskilda barnet samt att barnen själv får möjlighet att reflektera över sitt egna lärande.

Senast uppdaterad 161013