Sidhuvudbild

Föräldrasamverkan

Föräldramöten

Varje termin bjuder vi in till minst ett föräldramöte. På vårens föräldramöte brukar vi ha ett tema. Ni föräldrar får gärna komma med förslag på tema. Vi bjuder in en föreläsare eller berättar själva om verksamheten. Alla får tillfälle att i mindre grupp diskutera aktuella frågor

Föräldraråd

Föräldrarådet är ett viktigt forum för delaktighet. Här diskuteras frågor som rör förskolans organisation, budget och utvecklingsarbete. Föräldrar har här möjlighet att framföra synpunkter och åsikter om verksamheten.
Vi pedagoger får möjlighet att diskutera med er föräldrar och förankra idéer, använda er föräldrar som bollplank för att ständigt förbättra och utveckla vårt arbete. Det är vår förhoppning att vi då tillsammans ska skapa en stimulerande och god miljö för alla våra barn.

Frågor som tas upp ska vara av allmän karaktär och gälla förskolan som helhet. Frågor som rör enskilda barn eller personal tas upp med förskolepersonal eller chef vid annat tillfälle.

Föräldrarådet ska bestå av föräldrar, personal samt förskolechef. Några fasta föräldrarådsrepresentanter (varje basgrupp utser minst en representant) är viktiga att ha i rådet och upprättad e-postlista gör att vi snabbt kan nå varandra vid behov.

Förskolechefen är sammankallande minst 2 ggr/termin, men föräldrar kan också sammankalla rådet vid behov. Det förs alltid minnesanteckningar under rådet. Alla föräldrar kan komma med förslag till dagordningen. Föräldrarepresentanterna ansvarar för att information från rådet når alla andra föräldrar.

Vi har dock inga slutna möten, alla som vill är välkomna att delta, även om man bara kan vid något enstaka tillfälle.

Se 'Kalendarium' för datum och tid för årets föräldraråd

Senast uppdaterad 150504