Sidhuvudbild

Nicolaigårdens pedagogik

genus.jpg

Nicolaigården är en kommunal förskola med genuspedagogik som verksamhetsgrund. Genus- och jämställdhet genomsyrar hela vår pedagogiska verksamhet; allt från inredning, material, val av leksaker och litteratur till bemötande av barn och vuxna är genomtänkt ur ett genus och jämställdhetsperspektiv.

Hur vi arbetar

saga-pa-enhorningen.jpg

På förskolan arbetar vi för att undvika att cementera stereotypa könsroller och vi har ett normkritiskt förhållningssätt. Vårt syfte är att lära och visa barnen att varje människa har ett lika värde, oavsett vår kulturella bakgrund, vår familj, våra fysiska och mentala förmågor, ålder, kön eller sexuella läggning. Grundläggande värdegrundsfrågor, som att respektera varandra och miljön runt omkring oss, är något vi pratar mycket om på förskolan.

Korsbarsblomning_blur.jpg

I Maria-Gamla stans förskolor arbetar vi utifrån "Pedagogik för ett helt livsutrymme". Klicka här för att läsa enhetens broschyr gällande detta.

Varför genuspedagogik?

I förskoleplanen finns förskolans uppdrag sedan 1998 tydligt formulerat. ”Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan skall motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar skall i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller”.

På Nicolaigårdens förskola är detta ett högt prioriterat arbets- och utvecklingsområde. Det genomsyrar hela den pedagogiska verksamheten. De vuxna i förskolan verkar som förebilder för barnen.
Därför är det genom att förändra vårt eget förhållningssätt som vi har möjlighet att motverka traditionella könsmönster och könsroller.

Att göra verksamheten och alla aktiviteter i förskolan attraktiva är en genuspedagogisk vinst. Vi väljer medvetet sådant material som gör att barnen utmanas och lockas till mångsidiga lekar och aktiviteter. Detta gäller allt från val av barnböcker som till utformning av inom- och utomhusmiljön. På varje arbetsplatsträff tas genusarbetet upp som en enskild punkt. Från varje avdelning finns också en pedagog som ingår i förskolans genusgrupp, där arbetet kontinuerligt diskuteras och utvecklas.

Kojbygge.jpg

Senast uppdaterad 170907