Sidhuvudbild

Mål

Respekt, Ansvar, Proffessionalism är våra ledord

Vi skall alltid vara en förskola där varje barn känner trygghet, glädje, lust att lära & utvecklar många rika språk. Där var och en känner delaktighet och lär för hela livet!

rap.jpg

Våra mål

Maria-Gamla stans förskoleenhets gemensamma mål

1.Varje barn och vuxen skall benötas med respekt.
2.Varje barn skall tillägna sig ett nära och varsamt förhållningssätt till natur och miljö
3. Varje barn skall ges stöd och stimulans för sin utveckling och sitt lärande utifrån sina förutsättningar och behov
4.Varje barn skall känna trivsel och glädje i förskolan
5.Alla barn i förskolan har utifrån sin förmåga inflytande över sitt eget lärande
6.Det skall finnas goda och väl fungerandre samverkansformer mellan hem och förskola
7.Vi skall ha ett godt samarbete med skola och fritidshem
8.Varje barn skall omges av en trygg och säker miljö i förskolan
9. Förskolan skall vara en attraktiv arbetsplats där samtliga trivs och utvecklas.

Södermalms Montessoriförskola arbetar efter Montessori-
pedagogikens metoder, mål och riktlinjer, läroplanen (reviderade lpfö 98), den lokala arbetsplanen och förskoleplanen i Stockholm Stad.

Några informativa länkar:
Stockholms förskoleplan
Maria Montessori och hennes pedagogik
http://www.montessoriforbundet.se
http://www.mmi-institutet.se
Verksamhetsplan, likabehandlingsplan, kvalitetsgaranti, brukarundersökning mm:
http://www.stockholm.se/-/Serviceenhetsdetaljer/?enhet=fd71220e89fa435c94602978499df4cf
Om länken inte fungerar gå in på http://www.stockholm.se och sök på Södermalms Montessoriförskola så kommer sidan fram.

Maria Gamla Stans Förskolors Verksamhetsplan 2015

Senast uppdaterad 150420