Sidhuvudbild

Om oss

i Piccoli

Denna grupps mål och strävan är att ge de små barnen möjlighet att utvecklas till oberoende, självständiga barn, som när de flyttar över till syskonavdelningen vågar, har lust till och kan ta för sig av vad man där har att erbjuda.

Barnen tränar sin grov-/ finmotorik, sin koncentration, sitt tänkande och sin jag uppfattning.

Vardagens alla behov av självständighet tränas genom att barnen själva mer och mer på egen hand får klara av sina toalettbestyr, äta själva och hantera kniv och gaffel och att kunna klä på och av sig. Allt anpassat efter varje barns behov, mognad och vilja.

Parallellt med våra aktiviteter utvecklar barnen sin sociala mognad i samspelet med varandra. Man lär sig att visa hänsyn, respektera och hjälpa varandra och anpassa sig till de förutsättningar som miljön bjuder.

IMG_3854.JPG

i Grandi

- är inriktad på att följa Maria Montessoris pedagogik, som bygger på det fria valet av meningsfullt arbete i en miljö som är anpassad efter barnets behov och som tar hänsyn till barnets ålder och mognad.

I vår miljö har vi bland annat det specifika Montessorimaterialet som tillfredsställer barnets behov av stimulans, aktivitet och koncentration. Det finns material för praktiska övningar, intellektuella (språk, matematik och kultur) och sinnestränande övningar. Montessorimaterialet skall ge barnet nycklar till att utforska och förstå sin omvärld, men får aldrig bli ett krav eller självändamål utan skall ses som en hjälp till barnet i dess utveckling att formas till en självständig individ.

I första hand är det en helhetssyn på barnet som vi vill skall genomsyra vår verksamhet - enligt Maria Montessoris intentioner om respekt och hänsyn gentemot varandra och vår omgivning.

- Den andan vill vi skall finnas i allt vi gör på förskolan - vi lägger stor vikt vid annat arbete, såsom skapande i många olika former och även upplevelser av årstidernas växlingar och närheten till djur och natur.

- Vi betonar också barnets behov av den fria leken både ute och inne.

TÄNK PÅ:
ALL ONÖDIG HJÄLP ÄR ETT HINDER I BARNETS UTVECKLING

Senast uppdaterad 180826