Sidhuvudbild

Mål

Mål 1: Varje barn och vuxen skall känna trivsel och glädje på Spira. Åtaganden: • Vi ska ha ett positivt förhållningssätt gentemot varje barn och vuxen. • Erbjuda en trivsam miljö med goda traditioner. • Ta tillvara barnens intressen och behov. • Vi skapar genom vårt uppträdande en välkomnande och öppen atmosfär.
Mål 2: Varje barn och vuxen skall bemötas med respekt. Åtaganden: • Möta varje barn och vuxen med respekt. • Ge alla plats i vår förskola, oberoende av personlighet eller kulturell- social bakgrund.
Mål 3: Barnen skall ges stöd och stimulans för sin utveckling och sitt lärande utifrån sina behov och förutsättningar. Åtaganden: • Ge barnen stöd i att utveckla tillit och självkänsla. • Skapa en god pedagogisk, spännande och trygg inomhusmiljö som lockar till aktivitet, utforskande och varierande lekar för alla åldrar. • Varje dag ha en sång- och musikstund tillsammans med personal, föräldrar och barn. • Varje vecka anordna en bild & form aktivitet. • Varje torsdag baka. • Att ha gemensamma utflykter. • Personalen förmedlar ett pedagogiskt förhållningssätt som bygger på kunskap om barns utveckling och lärande.
Mål 4: Det skall finnas goda och väl fungerande samverkansformer mellan hem och förskola samt andra externa kontakter. Åtaganden: • Ge våra föräldrar inflytande över verksamheten inom ramen för förskolans läroplan. • Vi är lyhörda för barnens och de vuxna besökarnas önskemål. • Ge alla föräldrar kontinuerlig information om vår verksamhet, dess mål och innehåll. • Ansvara för att skapa förutsättningar för inflytande och samverkan mellan hem och förskola. • Stödja och vägleda föräldrar i samspelet med barnet. • Att bjuda in föräldragrupper från BVC till besök i vår verksamhet samt anslå om vår verksamhet på andra aktuella platser. • Samverka med barnhälsovård samt ha kontakter med socialtjänst, föreningar och bibliotek. • Att personalen vid behov förmedlar kontakt med sociala, medicinska ochandra stödjande verksamheter i kommun och landsting.

plastfolie.JPG

Senast uppdaterad 180308