Sidhuvudbild

Matematikverkstad

Förskolan skall sträva efter att varje barn
utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
• utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
• utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
• utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang
(ur Läroplan för förskolan rev 2010)

Barnens matematiska förmåga börjar med att sortera, kategorisera och se lika - olika. Vi har utrustat förskolan med ett rikt material för att arbeta med den matematiska förmågan genom spel, pussel, sortering och räknematerial.

De äldre barnen spelar schack

Senast uppdaterad 130328