Sidhuvudbild

Språk- och kommunikationsverkstad

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden.
(ur Läroplan för förskolan rev 2010)

i vår språk-och kommunikationsverkstad finns material för att utmana och utveckla barnens språkutveckling. Vi har material för att utveckla och skapa intresse för det skrivna språket såsom böcker, bokstäver och skrivmaterial. Här arbetar vi också med språklek, sagor och eget berättande.

Senast uppdaterad 130314