Sidhuvudbild

Mål och arbetssätt

Mål och arbetssätt

Målet är att alla barn genom förskolans verksamhet ska utveckla sitt livslånga lärande. Vägen dit ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Barnen erbjuds på Timmermansgården en pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. I samspel mellan barn och vuxna skapas förutsättningar för att utveckla färdigheter och intressen under förskoletiden. Grunden för vårt arbete utgörs av den nationella läroplanen, Stockholms stads förskoleplan, FN:s barnkonvetion, Skollagen och Diskrimineringslagen. I samarbete med hemmet skall barnen få förutsättningar att utvecklas till ansvarskännande människor och samhällsmedborgare.

Normer och värden

På Timmermansgården får barnen komma till tals och påverka sin vardag på förskolan. Vår genomtänkta pedagogiska miljö stimulerar barnen till lek och till att själva bestämma hur deras dag ska se ut. Tillsammans med barnen utvecklar vi ett demokratiskt förhållningssätt i gruppen genom att vägleda barnen i allas lika värde, att känna empati och respekt för allt levande och omsorg om vår miljö.

Delaktighet och inflytande

Barnens behov och intressen är utgångspunkten i vår verksamhet. Det förutsätter att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras. Vi erbjuder en miljö som är inbjudande och lättillgänglig för lek, lärande och utveckling.

Utveckling och lärande

Barnens lek och lärande vävs samman genom pedagogiken på vår förskola. Vi övar sociala färdigheter, språk och kommunikation, matematiska begrepp, motoriskfärdighet, samhällsorientering och tar del av kulturaktiviteter.Miljöerna är utformade på barnens nivå för att öka deras inflytande och därmed stärka deras självkänsla. För att skapa tydlighet för barnen kring materialet har vi inrett "rum i rummen" för de yngre samt inriktningsrum för de äldre. Materialet i rummen är varierande, rikligt och lättillgängligt och styrs av barnens intressen och målen i läroplanen för förskolan.
Ibland går vi på utflykter.I närområdet eller på längre utflykter.
Pedagogerna dokumenterar dagligen något om vad varje barn gör. Vi reflekterar tillsammans med barnen med hjälp av ljud och bild och har alltid aktuell dokumentation på väggarna i barnens höjd.

Förskola och hem
Du som förälder är vår viktigaste samarbetspartner. Vi välkomnar samarbete i föräldraråd, föräldramöten, utvecklingssamtal, utställningar, gårdsfest och evenemang i samband med lucia och jul men också tillfällen att finnas med i vardagen på förskolan. Barnens föräldrar är också med och berättar för oss om barnens intressen utanför förskolan vid inskolnings- och utvecklingssamtal samt bidrar med uppgifter till "Här är jag boken".
Förskolan är en del av barnens rika och mångsidiga utveckling.

Samarbete förskola/skola

När ditt barn går sitt sista år på förskolan påbörjas samarbetet med dig som förälder, förskola och skola så att övergången till förskoleklassen blir så bra som möjligt för ditt barn.
Maten i förskolan

Maten är en integrerad del av det pedagogiska arbetet och vår syn är att barnen i förskolan serveras god vällagad och näringsriktig mat för att skapa goda matvanor, som är hållbara på sikt både för hälsa och miljö. Ofta är råvarorna kravmärkta och ekologiska. Södermalms stadsdelsförvaltning har en gemensam kostpolicy som vi följer. "Maten i förskolan på Södermalm".

Senast uppdaterad 140114